Ochrana soukromí

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Halla, a.s. (IČO: 60201916, Litvínovská 288/11, 190 00 Praha 9 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10058). Kontaktovat v této věci nás můžete na info@halla.cz.

Jaké údaje zpracováváme a proč?

1. Udělujete souhlas se zařazením svých kontaktních údajů (Jméno, Příjmení, email, telefon, společnost) do databáze určené k rozesílání informací, novinek a obchodních sdělení společnosti Halla, a.s.

2. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat kliknutím na tlačítko „Odhlásit se“ v zápatí každého jednotlivého emailu. Účel zpracování: Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení v elektronické podobě emailem. Právní základ: - Souhlas subjektu údajů: pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení emailem - Oprávněný zájem: pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení emailem stávajícím klientům o produktech a službách, které souvisejí s těmi, které klient v minulosti objednal. Kdo bude mít přístup k vašim údajům? Získané osobní údaje nebudou poskytnuty k dalšímu zpracování dalším externím zpracovatelům. Další příjemci: Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb či poradenských služeb, jejichž konkrétní kategorie vám budou sděleny na vyžádání. Z důvodu potřebného přenosu, zálohování a archivace elektronických dat mohou být osobní údaje poskytovány mimo EU. Další třetí strany: Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováme po dobu trvání plnění smluvního vztahu či jednání a dále po dobu 10 let. Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají, a my jsme povinni vám poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – bez zbytečného odkladu opravíme či doplníme vaše osobní údaje.

Právo na výmaz – bez zbytečného odkladu vymažeme vaše osobní údaje, pokud: - nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány - odvoláte souhlas ke zpracování osobních údajů - vznesete námitky proti zpracování - osobní údaje byly zpracovány protiprávně - uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy - se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky - se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – máte právo, abychom v odůvodněných případech omezili zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Automatizované individuální rozhodování – máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů. Neposkytnutí osobních údajů: Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, máte-li zájem o zasílání informací, novinek a obchodních sdělení emailem. V opačném případě by bylo zasílání znemožněno.

Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.