Smluvní podmínky

Čl. 1.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o spolupráci, podmínkách a vzájemných právech a povinnostech smluvních stran při uzavírání Dílčích kupních smluv (objednávek), na jejichž základě se prodávající zaváže předat kupujícímu zboží (předmět dodávky) specifikované v Dílčí kupní smlouvě, převést na něj vlastnické právo ke zboží, a kupující se zaváže zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu specifikovanou Dílčí kupní smlouvou.

1.2 Objednávka kupujícího musí být písemná, musí být doručena v elektronické podobě na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v Dodatku k této smlouvě (dále jen „Objednávka“) a musí vždy obsahovat alespoň:
- specifikaci předmětu dodávky (typové označení, název, množství),
- kupní cenu,
- předpokládanou dodací lhůtu,
- dodací podmínky (dopravní dispozice)
- údaje o obalech
- datum a podpis osoby jednající za Kupujícího a případně další dohodnuté podmínky.

1.3 Po doručení řádné objednávky dle čl. 1.2 této smlouvy je prodávající ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od doručení objednávky oprávněn zaslat kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky (dále jen „Potvrzení“). Potvrzení musí být písemné a musí být doručeno kupujícímu v elektronické podobě na adresu kupujícího uvedenou v Dodatku k této smlouvě. Okamžik doručení Potvrzení kupujícímu se považuje za okamžik uzavření Dílčí kupní smlouvy (dále jen „Dílčí kupní smlouva“). Nedojde-li ze strany prodávajícího k zaslání Potvrzení o odsouhlasení celého obsahu objednávky ve stanovené lhůtě nebo nedojde-li ze strany prodávajícího k zaslání ve stanovené lhůtě k zaslání Potvrzení vůbec, má se za to, že k uzavření Dílčí kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo.

1.4 Není-li v Dílčí kupní smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran v Dílčí kupní smlouvě všemi právy a povinnostmi stanovenými touto smlouvou. Ujednání obsažená v Dílčí kupní smlouvě odchylná od ujednání stanovených touto smlouvou, mají přednost před ujednáními této smlouvy.


Čl. 2.
Kupní cena a způsob placení

2.1 Kupní cenou je cena zboží dle Dílčí kupní smlouvy dle aktuálního Ceníku prodávajícího snížená o sortimentní slevy. Ceník platný ke dni podpisu této smlouvy byl kupujícímu předán současně s touto smlouvou v elektronické podobě, což kupující podpisem této smlouvy stvrzuje.

2.2 Prodávající si vyhrazuje právo změn cen uvedených v Ceníku předaném kupujícímu dle čl. 2.1 této smlouvy. O změnách cen se prodávající zavazuje informovat kupujícího v elektronické podobě na email uvedený v Dodatku k této smlouvě, a to nejpozději 14 dnů před termínem platnosti nových cen.

2.3 Sortimentní slevy, splatnost, jakož i fakturační podmínky jsou dle dohody smluvních stran upraveny v Dodatku k této smlouvě uzavíraném současně s touto smlouvou.

2.4 Řádnou úhradou kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

2.5 Smluvní strany se dohodly, že bankovní poplatky budou sdílet a to tak, že každý uhradí
bankovní poplatky na svojí straně transakce (SHA).

Čl. 3.
Smluvní sankce za prodlení

3.1 Dostane-li se kupující do prodlení s placením kupní ceny zboží dle vystaveného daňového dokladu (faktury), je prodávající oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3.2 V případě kdy kupující odmítne zboží (či jeho část) bez řádného důvodu převzít či je i přes prodávajícím dodatečně stanovenou lhůtu v prodlení delším než 5 dnů s převzetím zboží (či jeho části), je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15% z dohodnuté ceny zboží.

3.3 V případě porušení povinností kupujícího dle čl. 4.15 této smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- EUR za každý jednotlivý případ porušení povinností dle čl. 4.15 této smlouvy kupujícím.

 


Čl. 4.
Dodání zboží, nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží


4.1 Prodávající je povinen připravit zboží k vyzvednutí v dohodnutém termínu dodání.

4.2 Místem plnění sjednávají smluvní strany v souladu s doložkou EXW (INCOTERMS 2010), tj. výdejní sklad prodávajícího na adrese Černčická 43, 549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika, nebude-li v Dílčí kupní smlouvě nebo v Dodatku k této smlouvě dohoda stran o jiném. Povinnost prodávajícího dodat zboží je splněna tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v uvedené provozovně prodávajícího. Prodávající vyrozumí kupujícího o připravenosti zboží k odběru na email kupujícího uvedený v Dodatku k této smlouvě. Kupující se povinen takto připravené zboží převzít nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení zprávy o připravenosti zboží k odběru.

4.3 Nebezpečí škody na zboží (ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením zboží bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo) přechází na kupujícího:
4.3.1 nezahrnuje-li Dílčí kupní smlouva přepravu zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího doručením zprávy prodávajícího o připravenosti zboží k odběru dle čl. 4.2. této smlouvy,
4.3.2 zahrnuje-li Dílčí kupní smlouva přepravu zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu kupujícímu do dohodnutého místa dodání, nebo nepřevezme-li dopravce zboží včas či jej bez řádného důvodu odmítne převzít, doručením zprávy prodávajícího o připravenosti zboží k odběru dle čl. 4.2. této smlouvy.

4.4 Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

4.5 Zahrnuje-li Dílčí kupní smlouva přepravu zboží, pak dle dohody smluvních stran bude přeprava:
4.5.1 zajištěna kupujícím výlučně na jeho náklady,
4.5.2 zajištěna prodávajícím na základě požadavku kupujícího obsaženého v Dílčí kupní smlouvě rovněž výlučně na náklady kupujícího, kdy částka odpovídající ceně za přepravu zboží ke kupujícímu bude kupujícímu vyúčtována daňovým dokladem vystaveným prodávajícím nebo třetí osobou zajišťující přepravu zboží. Prodávající se v takovém případě zavazuje zajistit přepravu zboží za podmínek v místě a čase obvyklých a informovat o nich kupujícího.

4.6 Smluvní strany se dále dohodly, že pojištění zboží je povinen si výlučně na vlastní náklady zajistit kupující. Bude-li pojištění zboží dle dohody smluvních stran zajišťováno prodávajícím, pak je kupující povinen náklady vynaložené na pojištění zboží prodávajícímu uhradit na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím, kterým budou takové vzniklé náklady přeúčtovány kupujícímu.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy bude zboží přepravováno kupujícími na jiné paritě než EXW, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s přepravou zboží a vývozem zboží z ČR, a to na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím, kterým budou takové vzniklé náklady přeúčtovány kupujícímu.


4.8 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4.9 Kupující a osoby oprávněné za kupujícího zboží převzít (např. dopravce) jsou povinni převzetí zboží potvrdit na dodacím listě či jiném příslušném dokladu vztahujícím se k dodanému zboží.

4.10 V případě, že kupující odmítne řádně k odběru připravené/dodané zboží převzít, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu tímto vznikly (zejména náklady na dopravu zboží ke kupujícímu, skladné, náklady na opatření k uchování zboží, náklady mzdy zaměstnanců prodávajícího, apod.). Nárok prodávajícího na náhradu jiné škody tím není dotčen.

4.11 Smluvní strany se dohodly, že dílčí dodávky jsou přípustné a prodávající je oprávněn dodat zboží před dodací lhůtou v případě, že na to upozorní kupujícího předem (v takovém případě prodávající zašle avízo na kontakt kupujícího uvedený v Dodatku k této smlouvě) a kupující do 24 hodin od zaslání avíza předčasnou dodávku neodmítne.

4.12 Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku zboží dle Dílčích kupních smluv nebo nové objednávky nepotvrdit v případě, že jakákoliv faktura za dodané zboží vystavená na kupujícího je po splatnosti více jak 10 dní. O uvedeném je prodávající povinen kupujícího informovat na email uvedený v Dodatku k této smlouvě. V takovém případě nemá kupující nárok uplatnit jakoukoliv smluvní pokutu či úhradu vzniklé škody z důvodu nedodání zboží, když pro vyloučení pochybností se kupující takového nároku tímto výslovně vzdává.

4.13 Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této rámcové smlouvy a Dílčích kupních smluv jsou vedle statutárních zástupců smluvních stran oprávněny jednat osoby uvedené v Dodatku k této smlouvě.

4.14 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že ve věcech předávání a přebírání zboží
v dohodnutém místě dodání jsou dále za obě smluvní strany oprávněny jednat osoby, u kterých toto oprávnění vyplývá z jejich pracovního nebo jiného zařazení u kupujícího a prodávajícího (například pracovníci ve skladu v dohodnutém místě dodání, řidiči atp.).

4.15 Kupující není oprávněn reexportovat a distribuovat produkty HALLA do
jiné země, než je země, ve které má kupující sídlo firmy, pokud se smluvní strany předem písemně nedohodnou jinak. Kupující dále není oprávněn nabízet, prezentovat a/nebo prodávat produkty HALLA pod jinou značkou, pokud se smluvní strany předem písemně nedohodnou jinak.


Čl. 5.
Dodací lhůta

5.1 Dodací lhůta je odlišná dle druhu zboží a je vždy uvedena v Přehledu prodávaného sortimentu předaného kupujícímu dle čl. 1.4 této smlouvy v jeho aktuálním znění.

5.2 Smluvní strany se v Dílčí kupní smlouvě mohou dohodnout na jiné dodací lhůtě, než uvedené v čl. 5.1 této smlouvy.


Čl. 6.
Záruka za jakost

6.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží v trvání 24 měsíců a na standardní LED svítidla 60 měsíců, pokud nebude domluveno jinak. Prodávající tak přebírá závazek, že dodané zboží bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému užívání a že si po tuto dobu zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

6.2 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím, resp. ode dne vyzvednutí zboží na místě k tomu určeném smluvním přepravcem kupujícího nebo přímo kupujícím.

6.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, neodborným uvedením do provozu, nesprávným zacházením se zbožím či na vady způsobené jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem či nesprávným skladováním. Rovněž tak se nevztahuje na materiály, součástky, nebo příslušenství či díly, které nebyly dodány prodávajícím nebo doporučeným dodavatelem. Pokud kupující nebo jiné osoby než prodávající provedou opravy nebo jiné zásahy na zařízení v průběhu záruční lhůty bez písemného souhlasu prodávajícího, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky.

6.4 Kupující je povinen prohlédnout zboží, popř. zajistit prohlídku zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.

6.5 Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

6.6 Veškeré závady vzniklé v záruční době na zboží musí kupující bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně oznámit prodávajícímu. Oznámení o vadách musí být učiněno formou reklamačního listu, jež je uveden a je dostupný na www.halla.eu. Řádně a úplně vyplněný reklamační list je třeba zaslat na email uvedený v Dodatku k této smlouvě a/nebo na reklamačním listu či spolu s reklamovaným zbožím a příslušnou dokumentací k reklamovanému zboží na adresu uvedenou v Dodatku k této smlouvě.

6.7 V případě vad zjevných, tj. zejména v případě:
- dodání zboží v menším množství oproti dodacímu listu, přepravnímu listu, nákladnímu listu (např. rozdíl v počtu obalů uvedených v dodacím listě a skutečně dodaných obalů),
- dodání zboží v menším množství v poškozených obalech, kdy je zjevné, že došlo k odcizení části obsahu dodávky a/nebo poškození dodávky,
je prováděna při doručení dodávky standardní přejímka spočívající ve vizuální kontrole v počtu originálních neporušených balení. V případech, kdy balení je poškozeno a/nebo je neúplné, podléhá kontrole počet kusů poškozeného balení včetně jejich vizuální kontroly.

Kupující je v těchto případech povinen s dopravcem sepsat zápis o škodě a zároveň je povinen způsobem uvedeným v této smlouvě reklamovat tyto zjevné vady do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o škodě.

6.8 V případě ostatních zjevných vad, které však nejsou zjevné při přejímce zboží od dopravce (např. množstevní vady, poškozené zboží, jiné než objednané zboží, které lze zjistit až po otevření nepoškozeného obalu), je kupující povinen v těchto případech reklamovat tyto vady nejpozději do 3 dnů ode dne zjištění této vady.

6.9 Skryté vady, tj. všechny ostatní vady, za které odpovídá prodávající, je povinen kupující reklamovat do konce záruční doby.

6.10 Prodávající rozhodne o reklamaci do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady by měla být vyřízena nejpozději do 90-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě nebo pokud k tomu nejsou na straně prodávajícího jiné provozní důvody. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje vadu bezúplatně odstranit, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak (např. dodání náhradního zboží za zboží vadné, sleva z kupní ceny, aj.). V případě, kdy jsou s odstraněním vady spojeny nepřiměřené náklady, je prodávající po předchozím písemném informování oprávněn poskytnout kupujícímu namísto bezúplatného odstranění vad dodání náhradního zboží. V případě, kdy nebude možno prodávajícímu dodat náhradní zboží (např. zboží se již nevyrábí), bude kupujícímu namísto dodání náhradního zboží poskytnuta sleva z kupní ceny.

6.11 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí práva a povinnost kupujícího a prodávajícího stran záruky reklamačním řádem prodávajícího uvedeným a dostupným na www.halla.eu. Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s reklamačním řádem před podpisem této smlouvy seznámil.


Čl. 7.
Obal zboží

7.1 Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, resp. způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží, nebude-li v Dílčí kupní smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak.


Čl. 8.
Trvání smlouvy

8.1 Smluvní strany dohodly, že tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

8.2 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být ukončena některým z níže uvedených způsobů:

8.2.1 písemnou dohodou smluvních stran k datu uvedenému v takové dohodě;
8.2.2 písemným odstoupením od této smlouvy v případech, které stanoví tato smlouva. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, kdy se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny (či její části) v trvání delším než 20 dnů či v případě, kdy i přes dodatečně stanovenou lhůtu je kupující v prodlení s převzetím zboží (či jeho části) delším než 5 dnů či kupující bez řádného důvodu odmítne zboží převzít. Odstoupení od smlouvy se děje písemně, účinnosti nabývá dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
8.2.3 písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran. Výpověď je účinná posledním dnem druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

8.3 Odstoupením od smlouvy resp. uplynutím výpovědní lhůty zanikají práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na smluvní pokutu ani na náhradu škody.


Čl. 9.
Okolnosti vylučující odpovědnost

9.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.


Čl. 10.
Rozhodčí doložka

10.1 Všechny spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze dle Řádu a Pravidel tohoto soudu třemi rozhodci. Řízení se bude konat v anglickém jazyce.

Čl. 11.
Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí českým právem.

11.2 Tato smlouva je vypracována ve dvojím vyhotovení s platností originálu, když každé ze Smluvních stran přísluší jedno vyhotovení.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků této smlouvy podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

11.4 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou veškeré její Přílohy


11.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

11.7. Dodatkem, na který jednotlivá ustanovení této smlouvy odkazují, se rozumí vždy takové znění Dodatku, které je v daném čase aktuálně účinné.